English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Yazarlar İçin Bilgilendirme

 

 

 

Yazım Kuralları
YAZAR REHBERİ
KAPSAM ve GENEL BİLGİ
Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences (JARNAS), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin yayın organıdır. Dergi kapsamında daha önce başka yerlerde yayınlanmamış, özgün, araştırma makaleleri ve derlemeler (editör daveti ile). Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez çevrimiçi ortamda yayımlanır.
Derginin amacı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi, ulusal ve uluslararası indekslere girerek evrensel bilime katkı sağlamaktır.
 
YAYIN DİLİ ve ANLATIM
Dergide yayınlanacak tüm yazılar için yayın dili %70 ve üzeri İngilizce ve Türkçe’dir. Anahtar kelimeler alfabetik sıralamaya uygun olarak verilir. İngilizce anahtar kelimeler (Keywords) ise yine bu sıralama dikkate alınarak yazılır.
 
ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU
Dergi ile ilgili tüm yazışmalarda DergiPark tarafından sağlanan arayüz kullanılmalıdır. Dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış makaleler, basılı kopyaya gerek olmaksızın, Ulakbim Dergipark adresi kullanılarak “Makale Gönder” sekmesinden gönderilmelidir. Makaledeki bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu yazar(lar)a aittir.
Yayınlanacak makalelerde, araştırma ve yayın etiğine uygunluk esastır. " Telif Hakkı Devir Formu" doldurulup bütün yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Yayın ile ilgili işlemler bu formun tesliminden sonra başlar. Bu formun farklı kopyaları başka şehirlerde yaşayan yazar(lar) tarafından ayrı ayrı imzalanıp gönderilebilir. Dergi ana sayfasında yer alan “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” yazarlar tarafından önemle dikkate alınmalıdır.
Hayvanların veya zararlı maddelerin kullanıldığı araştırmalarda “Etik Kurul İzin Belgesi”nin makaleye eklenmesi gerekir. İnsanların denek olarak kullanıldığı araştırma sonuçlarını içeren makalelerde yazar(lar), “insan denemeleri üzerinde yetkili kurul” etik standartlarına ve gözden geçirilmiş Helsinki bildirgesi 1983’e uygunluğunu belgelemeleri gerekir. Belge sağlanamadığı durumda ilgili Etik Kurul Onay numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
 
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences (JARNAS) Dergisi’ne iletilen yazılar öncelikle dergi baş editörünün yönlendireceği alan editörü tarafından konu başlığı ve anahtar kelimelere dayanılarak biçimsel açıdan değerlendirilir. Bu aşamada yazarlardan gelen benzerlik raporları ile birlikte intihal tespit yazılımları kullanılarak benzerlik raporları oluşturulur. Aday yayının benzerlik raporu toplamda %20’den az olmalıdır. Daha sonra incelenecek yayının dergi formatına uygun olup olmadığına karar verilir. ŞABLONA UYGUN HAZIRLANMAYAN MAKALELER’den öncelikle düzeltme istenir ve eğer uygun düzeltmeler yapılmaz ise DOĞRUDAN REDDEDİLİR “Telif Hakkı Devir Formu” olmayan veya eksik olan aday yayınlar ile benzerlik oranı sınırlarını aşan aday yayınlar ön incelemeye alınmaz. Ön inceleme aşamasını geçen yazılar inceleme sürecinin gerçekleştirilmesi için ilgili alan editörüne yönlendirilir.
Alan editörü bilimsel içerik bakımından değerlendirilmek üzere aday yayını, konusuna uygun olarak en az iki/üç hakeme yönlendirir. Hakemler değerlendirmeleri sonucunda, kabul, düzeltilerek yayınlanabilir, veya yayınlanamaz şeklinde kararları verebilirler.
Düzeltme istenen yazılarla ilgili olarak yazar gerekli düzeltmeleri yapar. Ayrıca katılmadığı hususlarla ilgili olarak gerekçeli yazısını dergiye gönderir. Değerlendirmede gerekli görürse yeni bir hakem tayin eder veya yazı ile ilgili kararını sonuçlandırır.
Tüm değerlendirmeler sonucunda kabul ya da red kararı gerekçeleri ile birlikte DergiPark üzerinden yazışmadan sorumlu yazara iletilir.
Değerlendirme sonucu kabul kararı verilecek makaleler yazım ve dil editörüne yönlendirilerek ilgili makalenin yazım ve dil yönünden incelemesi ile dergi yazım kuralları açısından uygunluğu sağlanır.
Dergide yayımlanan makaleler başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Değerlendirmeye sunulacak çalışmaların bir başka dergiye gönderilmediği veya basılmadığı ön yazı ile belirtilmelidir. Dergimizde 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ÖZEL SAYI hariç olmak üzere, konferans bildirilerine yer verilmeyecektir.
Makale basım için kabul edilmezse “Telif Hakkı Devir Formu” nun yasal bir önemi kalmaz ve hükümsüz olarak kabul edilir. Bu formun imzalanması ile yazarlar, makalenin “Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences” dergisi ve web sayfasında yayınlamasına ilaveten makalenin tamamı veya bir kısmının yasal olarak çoğaltılması ve dağıtılması hakkını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne devrederek, kendi haklarından feragat etmektedirler.
 
MAKALE TÜRLERİ

Dergide yayınlanan farklı yayın formatları ile ilgili bilgiler ve yazı türlerine göre yazarların dikkat etmeleri gereken hususlar şu şekildedir:
Araştırma Makaleleri: Derginin birinci yazım dili İngilizcedir.Türkçe ve İngilizce Makalelerde iki farklı şekil sözkonusudur. Türkçe makalelerde; Türkçe Başlık, İngilizce Başlık, Yazarlar, Adresler, Türkçe Öz, Türkçe Anahtar Kelimeler, İngilizce Öz, İngilizce Anahtar Kelimeler, Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuçlar, gerekli ise Etik konular, Yazar Katkısı ve Teşekkür, Kaynaklar içermelidir. İngilizce Makalelerde ise Türkçe İsim, öz, anahtar kelime aranmaz. Araştırma makalelerinde özet ve sonuçlar 200-250 kelime olmalı sayfa uzunluğu ise 18 sayfayı geçmemelidir.
Derlemeler: Derleme yalnızca editör daveti ile kabul edilmektedir. Araştırma makalesi yazım kuralları geçerlidir.25 sayfayı geçmemelidir.

Dergiye değerlendirilmek üzere yayın gönderecek yazarların JARNAS dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlamaları ve gerekli olan diğer belgelerle birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Türkçe Makaleler için

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20508

İngilizce Makaleler için

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20509

2021 Ocak ayından itibaren İngilizce yayınlara (%70 oranında) öncelik verilecektir.