English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
( eISSN:2757-5195 )

Yayın İlkeleri


ETİK İLKELER 


Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisi yayıncı, baş editör, alan editörleri, hakem ve yazarların bilimsel ve akademik sorumluluk bilincine sahip olarak gerek etik kural ve davranışlara gerekse bilimsel değer ve ilkelere uygun hareket etmeleri adına bu kılavuzu yayınlamıştır. Bu kılavuz genel ilkeleri ile Uluslararası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Yayın Etik Komitesinin 2011 yılında yayınlamış olduğu “Dergi Editörleri Uygulama Kılavuzuna” dayanmaktadır. (Committee on Publication Ethics, 2011).


Baş Editör ve Diğer Editörlerin Görevleri
Tarafsızlık ve Yayın Kararları


Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergis'ne gönderilen her çalışmanın, yazarın ırkı, cinsiyeti, dini inancı, etnik kökeni, vatandaşlığı veya siyasi felsefesine bakılmaksızın bilimsel içeriği açısından incelenmesini sağlamalıdır. Baş Editör ve diğer editörler dergiye gönderilen yayınları öncelikle çalışmanın özgünlüğü, bilimselliği, alanına katkısı, dil bakımından anlaşılabilirliği gibi akademik nitelikler ile dergi kapsamına uygunluklarını dikkate alarak değerlendirirler. Baş Editör ve editörler dergiye gelen çalışmanın kabulünden, reddinden ya da yazardan iyileştirmeler istemekten sorumludur. Bazı durumlarda editörler karar vermeden önce yazardan birden fazla turda düzeltmeler isteyebilir. Editörler değerlendirme sonuçlarını olabildiğince kısa sürede verir ve nihai değerlendirmesini sonuçlandırır.

Gizlilik

Baş Editör ve editörler kurulu üyeleri, gönderilen bir makale hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, dil editörleri, mizanpaj editörü ve diğer editör danışmanları dışında kimseyle paylaşamaz.

Açığa Vurma ve Çıkar Çatışmaları

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisi Baş Editör ve editörler kurulu üyeleri, gönderilen bir çalışmada verilen yayınlanmamış materyalleri, yazarın açık yazılı izni olmadan kendi araştırması için kullanamaz. Baş editör, editörlerin, yazar/lar, şirket/ler veya kurum/lardan herhangi biri ile işbirliği veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu durumlarda yayının ön inceleme ve değerlendirme aşamalarını yapmaları için yayın kurulunun başka bir üyesini görevlendirir.Hakemlerin Görevleri


Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisinde değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçmez. Değerlendirme formları ve hakem raporları editör sayesinde dergi yönetim sistemi aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Hakem değerlendirmesi, yazarla editör aracılığı ile sağlanan iletişim yoluyla makaleyi geliştirmede ve editörün çalışma hakkında karar almasında yardımcı olur.


Gizlilik

İncelenmek üzere alınan tüm çalışmalar gizli belgeler olarak değerlendirilmelidir. Baş editör ya da editör tarafından yetki verilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya başkalarıyla tartışılmamalıdır. Baş Editör ya da editör, bu yetkiyi ancak hakem incelemesine katkı sağlayabilecek istisnai bir koşul olması durumda verebilir.

Açığa Vurma ve Çıkar Çatışmaları

Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen bilgiler veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Hakemler yazarlardan herhangi biri ile rekabetçi, işbirliğine dayalı veya diğer ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu makaleleri değerlendirmeyi kabul etmemelidir.

Nesnellik Standartları

Hakemler tarafından yapılan incelemeler objektif bir şekilde yapılmalıdır. Yazarlara kişisel eleştiri kabul edilemez. Hakemler, uygun destekleyici argümanlarla görüşlerini açıkça ifade etmelidir.


Kaynak Belirtme

Hakemler, daha önce yayınlanmış herhangi bir çalışmaya benzerliği olan yayınları fark etmesi durumunda editörleri bilgilendirmelidirler. Ayrıca çalışmada atıf olarak belirtilmeyen alıntılar varsa bunları yazarlara bildirmelidirler.

Yazarlaın GörevleriÖzgünlük, İntihal ve Teşekkür

Yazarlar, makalenin daha önce başka bir yerde yayınlanmadığını onaylamalıdır. Yazarlar uygun bir şekilde istifade edilen çalışmalardan alıntı yapmalıdırlar. Yazarlar, çalışmanın orijinal olduğunu belirten ve telif hakkı ihlalini önleyen Makale Telif Hakkı ve Devir Formunu imzalayarak göndermelidir.

Makalenin Yazarlığı

Makalede adı geçen tüm yazarlar araştırmaya önemli ölçüde katkıda bulunmuş olmalıdır. Makaleyi dergiye gönderen yazışmalardan sorumlu yazar, katkıda bulunan tüm ortak yazarların dahil edilmesi ve katkısı olmayan kişilerin yazar listesine dahil edilmemesini sağlar. Makalenin değerlendirme aşaması veya sonrasında yazar ekleme ya da çıkarma yapılmaz.

Çıkar Çatışmaları

Yazarlar, makaleyi etkilediği şeklinde yorumlanabilecek herhangi bir çıkar çatışması konusunda editörleri bilgilendirmelidir.

Tehlikeler, İnsan veya Hayvan Konuları

Çalışma, kullanımlarında herhangi bir olağandışı tehlikeye sahip kimyasallar, prosedürler veya ekipman içeriyorsa, yazarlar bunları yazıda açıkça belirtmelidir. Çalışma, denek ve kobayları içeriyorsa, yazarlar çalışmada yapılan tüm işlemler için ilgili kanunlara ve kurumsal yönergelere uygun olarak hareket etmeli ve ilgili komitelerin / kuruluşların onayını almış olmalıdırlar.

HATALAR

Yazarlar yayınlanmış çalışmasında bir hata volduğunda, yazışmalardan sorumlu yazar makaleyi geri çekmek veya uygun düzeltmeyle yayınlamak için ilgili durumu derhal Baş Editöre bildirmekle yükümlüdür.

YAYIN POLİTİKASI

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisi (Eski adı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi), Aralık 2015’de kurulmuş bir dergidir. Dergimiz 2015 yılından itibaren fen, mühendislik, doğa ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanan ulusal/uluslararası hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Dergimiz TR-Dizinde taranmaktadır. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisi (Eski adı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi), Aralık 2015’de kurulmuş bir dergidir. Dergimiz 2015 yılından itibaren fen, mühendislik, doğa ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanan ulusal/uluslararası hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Dergimiz TR-Dizinde taranmaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler, editör, yayın, danışma kurulu ve hakemlerce değerlendirilir.

2. Dergimizde Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırma makalesi, derleme yazılar, teknik not türünde bilimsel çalışmalar yayınlanır.

3. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler iki hakem (gerekli görüldüğü durumda üç hakem) tarafından değerlendirilir; kabul-red kararı tarafından verilir. Dergimizde çift taraflı kör hakemlik uygulanmaktadır. Yeterli görülmeyen yazıların hakem önerileri doğrultusunda geliştirilmesi gerekmektedir. Revizyon sonrasında, bilimsel açıdan yeterli görülmeyen çalışmalar gerekçesi açıklanmadan reddedilir.

4. Makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemesi zorunludur. Dergimize gönderilen makaleler için, ıslak imzalı Telif Hakkı Devri Formunun doldurulup gönderilmesi zorunludur.

5. Eserlerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlarına aittir. Eserler uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel hayvan çalışmaları için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı ve belgelendirilmelidir.

6. Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen makaleler 05.10.2017 tarihinden itibaren benzerlik kontrol programı olan Ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması veya akademik kurallara uygun alıntı yapılmaması halinde gönderi reddedilir. Mart 2022 tarihi itibariyle gönderilen makaleler için kaynakçalar hariç %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir. Benzerlik oranı çok düşük olsa bile (<%1) içeriğin akademik etik kurallarına uygun olması yazarların sorumluluğundadır.

7. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen eserler dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır. Kural dışı hazırlanan tüm makaleler doğrudan reddedilecektir. 

8. Derleme makaleler için sayfa ve kaynak sayısı sınırlaması yoktur (Araştırma makaleleri için şablonda da belirtildiği gibi 18 sayfa sınırı vardır), derleme yayınlar ancak editör daveti ile kabul edilmektedir.

9. Makale kararında verilen minör revizyondan sonra 30 gün, majör revizyondan sonra 45 gün, yeniden yazılması gerekli revizyonundan sonra 60 gün içinde gerekli değişiklikler yazar tarafından yapılarak tekrar gönderilmelidir.